Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Advocatenkantoor Ikiz

Algemene Voorwaarden:

1. Advocatenkantoor Ikiz is een handelsnaam van de eenmanszaak naar Nederlands recht. Advocatenkantoor Ikiz stelt zich ten doel de praktijk van advocaat uit te voeren.

2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten met opdrachtgever en zijn mede van toepassing op aanvullende opdrachten en vervolgopdrachten. Opdrachtgever wordt in dat geval bekend verondersteld met de onderhavige toepasselijke algemene voorwaarden van Advocatenkantoor Ikiz.

3. De werking van artikel 7: 404 BW en van artikel 7: 407 lid 2 BW is uitdrukkelijk uitgesloten. Het voorgaande betekent dat opdrachtgever ermee instemt dat Advocatenkantoor Ikiz de overeenkomst laat uitvoeren door bij Advocatenkantoor Ikiz in dienst zijnde advocaten en/of werknemers en/of zo nodig door derden. Iedere opdracht wordt uitsluitend te zijn verstrekt aan, en te zijn aanvaard door Advocatenkantoor Ikiz, zelfs als het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling van opdrachtgever is dat de overeenkomst door een bepaalde aan Advocatenkantoor Ikiz verbonden advocaat en/of werknemer zal worden uitgevoerd.

4. In afwijking van artikel 7:408 lid 2 BW is Advocatenkantoor Ikiz gerechtigd om – met in acht name van de voor advocaten geldende gedragsregels – te allen tijde de overeenkomst met opdrachtgever te beëindigen.

5. Advocatenkantoor Ikiz zal bij het inschakelen van derden, zoals bijvoorbeeld deurwaarders, deskundigen, buitenlandse advocaten etc., zoveel mogelijk tevoren overleggen met de opdrachtgever en bij de selectie van in te schakelen derden de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. Advocatenkantoor Ikiz is echter nimmer aansprakelijk voor tekortkomingen en onrechtmatige daden van derden. Advocatenkantoor Ikiz is door de opdrachtgever gemachtigd eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen van derden namens opdrachtgever te aanvaarden.

6. Iedere aansprakelijkheid is beperkt tot de behandelend advocaat (opdrachtnemer) en te allen tijde beperkt tot het bedrag dat in dat geval door desbetreffende beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar wordt uitbetaald, vermeerderd met het eigen risico dat Advocatenkantoor Ikiz onder die beroepsaansprakelijkheidsverzekering draagt. Hoofdelijke aansprakelijkheid van (deelnemers in) het samenwerkingsverband is derhalve uitgesloten. De beroepsaansprakelijkheidsverzekering voldoet aan de door de Nederlandse Orde van Advocaten gestelde eisen.

7. Indien – om welke reden dan ook – op grond van de beroepsaansprakelijkheidsverzekering geen uitkering plaatsvindt, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot tweemaal het door Advocatenkantoor Ikiz in het desbetreffende dossier in het desbetreffende kalenderjaar in rekening gebrachte en door opdrachtgever betaalde honorarium, met een maximum van € 50.000,-. In het geval van gefinancierde rechtsbijstand is iedere aansprakelijkheid beperkt tot tweemaal het door de Raad voor Rechtsbijstand aan Advocatenkantoor Ikiz uitbetaalde vergoeding of indien (nog) geen vergoeding is uitbetaald, de vergoeding die de Raad voor Rechtsbijstand in een vergelijkbaar dossier normaliter uitbetaalt.

8. De artikel 6 en 7 opgenomen aansprakelijkheidsbeperking geldt ook voor het geval dat ten onrechte een opdracht geweigerd mocht zijn en daaruit schade mocht voortvloeien.

9. De uitvoering van de overeenkomst geschiedt uitsluitend ten behoeve van opdrachtgever. Derden kunnen aan de verrichte werkzaamheden géén rechten ontlenen.

10. Onverminderd artikel 6:89 BW vervalt ieder vorderingsrecht in elk geval twaalf maanden na het tijdstip waarop het ontstaan van de aansprakelijkheid de opdrachtgever bekend was of redelijkerwijs bekend had behoren te zijn. Indien dat tijdstip niet kan worden vastgesteld, dan vervalt ieder vorderingsrecht in elk geval vierentwintig maanden na de datum van de laatste declaratie in het dossier waarop het vorderingsrecht betrekking heeft.

11. Voor zover het dossier en de door opdrachtgever ter hand gestelde bescheiden door opdrachtgever niet worden teruggenomen, zullen deze tot uiterlijk 7 jaar na de datum van de laatste declaratie worden bewaard. Afgifte van een dossier, daaronder begrepen geselecteerde stukken uit een dossier, geschiedt uitsluitend in persoon, tegen afgifte van een gespecificeerde en door de betrokkene ondertekende verklaring van overname en slechts dan nadat de identiteit van degene die afgifte verlangt is vastgesteld aan de hand van een algemeen geldig identiteitsbewijs.

12. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen zal het honorarium worden berekend aan de hand van het aantal gewerkte uren vermenigvuldigd met het overeengekomen uurtarief van Advocatenkantoor Ikiz.

13. Door Advocatenkantoor Ikiz ten behoeve van de opdrachtgever betaalde (on)kosten waaronder belaste en onbelaste verschotten zullen naast het honorarium in rekening worden gebracht. Onder belaste en onbelaste verschotten worden onder meer verstaan griffierechten, deurwaarderskosten en kosten deskundigen. Daarnaast is Advocatenkantoor Ikiz ter dekking van de algemene (kantoor)kosten gerechtigd 6% van het honorarium exclusief BTW in rekening te brengen. Onder de algemene (kantoor)kosten wordt onder meer verstaan porti, telefoon- fax- en kopieerkosten e.d. De door Advocatenkantoor Ikiz gemaakte reiskosten worden aan opdrachtgever doorberekend door middel van een vast bedrag € 0,28 exclusief BTW per kilometer.

14. De werkzaamheden worden in beginsel periodiek aan de opdrachtgever in rekening gebracht. Na het verstrijken van de in de factuur genoemde betalingstermijn is opdrachtgever van rechtswege in verzuim en de wettelijke (handels)rente verschuldigd vermeerderd met 2%. Indien na aanmaning betaling uitblijft, is opdrachtgever voorts buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd. Deze buitengerechtelijke incassokosten worden berekend aan de hand van het Rapport Voorwerk II (Rapport van de werkgroep van de Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak inzake de buitengerechtelijke kosten) op basis van twee punten van het liquidatietarief, doch met een minimum van € 450,00. Wanneer de opdrachtgever een natuurlijk persoon is, niet handelende in de uitoefening van een beroep of bedrijf, worden de buitengerechtelijke incassokosten berekend conform de bepalingen in de Wet normering buitengerechtelijke incassokosten en het bijbehorende Besluit.

15. Advocatenkantoor Ikiz is altijd en op ieder gewenst moment gerechtigd een voorschot te verlangen ter zake van de door hem reeds verrichte en nog te verrichten werkzaamheden.

16. Op de dienstverlening is de kantoorklachtenregeling van toepassing. Het indienen van een klacht bij Advocatenkantoor Ikiz dient te geschieden binnen drie maanden na het moment waarop opdrachtgever kennis heeft genomen of redelijkerwijs kennis had kunnen nemen van het handelen dan wel nalaten dat aanleiding heeft gegeven tot de klacht van opdrachtgever. Klachten die na behandeling niet zijn opgelost worden in beginsel voorgelegd aan de civiele rechter. De kantoorklachtenregeling staat vermeld op de website van het kantoor. Advocatenkantoor Ikiz conformeert zich overigens aan de regels van het toepasselijke tuchtrecht.

17. Op de rechtsverhouding tussen de opdrachtgever en Advocatenkantoor Ikiz is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

18. Op alle opdrachten zijn de algemene voorwaarden van Advocatenkantoor Ikiz van toepassing. Op de overeenkomst tussen opdrachtgever en Advocatenkantoor Ikiz is tevens van toepassing de schriftelijke opdrachtbevestiging, die met opdrachtgever wordt gesloten. Deze voorwaarden worden aan opdrachtgever verstrekt samen met de opdrachtbevestiging. Mochten onderhavige algemene voorwaarden onverhoopt op enig punt in strijd zijn met hetgeen partijen in de opdrachtbevestiging overeengekomen zijn, dan prevaleert hetgeen partijen hierover in de opdrachtbevestiging hebben vastgelegd.